ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2023
Het bestuur van K.B.O. Noordwijkerhout nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats op vrijdagmiddag 21 april 2023 in de grote zaal van Puyckendam en begint om 14:00 uur.
De zaal is open vanaf 13:30 uur.
 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 19 mei 2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2022
 5. Werkplan 2024
 6. Verslag kascommissie 2022
 7. Jaarrekening 2022
 8. Benoeming kascommissie 2023
 9. Begroting 2024
 10. Jaarverslag ouderenadviseur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Op de tafels zullen exemplaren ter inzage liggen van het  jaarverslag 2022, het werkplan 2024, de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Mocht u vooraf informatie hierover willen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Hans van Mullekom, tel. 0252 373440 of e-mail van.mullekom@hccnet.nl
.
Na de vergadering spelen we twee rondjes bingo. De bingo is gratis. Er zijn leuke prijsjes.
U bent van harte welkom en wij hopen dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn.
Het bestuur van K.B.O. Noordwijkerhout