AANBLIJVEN of UITSTAPPEN

Provinciale KBO Zuid-Holland en Landelijke Unie KBO

 Uw bestuur heeft overlegd over de wenselijkheid om aangesloten te blijven bij de provinciale KBO Zuid-Holland en de landelijke koepel Unie KBO. De vrijwillige band met deze organisaties bestaat al vele jaren. Het fundament van de KBO-organisatie wordt tot op heden gevormd door de plaatselijke verenigingen/afdelingen, die de KBO Zuid-Holland aansturen en zo stuurt KBO Zuid-Holland de Unie KBO aan. Zo bestaat de landelijke organisatie Unie KBO uit drie lagen. Elke laag bij de KBO bestond uit zelfstandige verenigingen.

Het samengaan van de Unie KBO met de PCOB verliep niet gladjes mede omdat dit vormgegeven zou worden in een andere organisatievorm, de zgn. Top-Down. Dus van boven naar beneden met als gevolg: Slechts één vereniging, één administratie en landelijke inning van de contributie.

Er zijn al 4 provincies uit de samenwerking gestapt en hierdoor is het aantal leden van de Unie KBO meer dan gehalveerd.

Onlangs is bekend geworden dat de Unie KBO per 1 januari 2024 ophoudt te bestaan. Na tientallen vergaderingen, workshops, brainstormsessies en veel navelstaren heeft men de conclusie getrokken dat continuering organisatorisch en financieel niet meer haalbaar is. Derhalve vervalt automatisch ook de samenwerking met de PCOB en zal het KBO-PCOB magazine niet meer worden uitgegeven.

Ook in onze regio groeide de weerstand, vanwege de destijds voorgelegde organisatievorm (Top-Down) en ook vanwege het financiële beleid en de steeds verder oplopende kosten die worden opgelegd aan de plaatselijke KBO’s voor de verschillende diensten, waar in veel gevallen geen gebruik van wordt gemaakt. Noordwijk was al uitgestapt, later gevolgd door Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en hoogstwaarschijnlijk ook De Zilk hebben hun lidmaatschap pro-forma per 1-1-2024 opgezegd. U begrijpt dat je niet zonder redenen uitstapt. Op dit moment is de grootste vaste kostenpost van onze vereniging de afdracht aan de landelijke organisaties. In 2022 bedroeg dit voor onze afdeling ca 17.000 euro (waarvan 55% voor de Unie KBO en 45% voor de KBO Zuid-Holland).

Loyaliteit en solidariteit op provinciaal en landelijk niveau betekenen: samen sterk staan en kunnen ook vaak de juiste impulsen opleveren. Zulk soort collectieve initiatieven kosten vaak ook geld. Dat mag ook en meestal begrijpen mensen dat. Want soms komt er ook heel wat inzet voor kijken om voor collectieve belangen effectieve resultaten te kunnen behalen. Het blijft dus gewoon een afweging van lusten en lasten. Als de balans redelijk in evenwicht is zal dat meestal geen problemen geven. Zo niet, dan ontstaat er onvrede en komen er kritische vragen naar boven; is het lonend om deze lasten te blijven betalen en/of kan ik die lasten nog dragen of moeten we wat anders?

KBO ZUID-HOLLAND ZELFSTANDIG VERDER

KBO Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2024 geen lid meer van de Unie KBO en gaat verder als zelfstandige provinciale bond voor senioren. Dit heeft de extra Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland op 19 september 2023 besloten. KBO Zuid-Holland zorgt voor een waardevol en interessant pakket aan dienstverlening voor de plaatselijke leden van KBO-afdelingen, waaronder “Nestor” als magazine en diverse inkoopvoordelen zoals dat van Zilveren Kruis.

Dienstverlening van KBO Zuid-Holland in de nieuwe situatie

vanaf 1 januari 2024 kunnen de leden rekenen op onder andere de volgende dienstverlening:

 • 10 x per jaar het goed verzorgde magazine Nestor;
 • volop ledenvoordeel zoals voor de zorgverzekering Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer;
 • het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal, provinciaal niveau;
 • hulp bij belastingaangifte en ondersteuning van ouderenadviseurs;
 • servicetelefoon voor vragen op het gebied van juridische zaken en sociaal domein;
 • informatie- en themabijeenkomsten over zaken die voor leden interessant en van belang zijn;
 • een provinciale website, waarop ook alle plaatselijke afdelingen te vinden zijn;
 • alle andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd voortgezet.

Financieel effect

Afdelingen in Zuid-Holland dragen vanaf 2024 alleen nog maar bij in de kosten van het provinciale bureau, maar niet meer in de kosten van het landelijk verenigingsbureau. Dit betekent een iets lagere bijdrage (ca. 3 euro). Het gunstige effect is dat afdelingen zo iets meer financiële ruimte krijgen.

U betaalt als lid nu € 30,00 euro contributie. Daarvan moesten wij, vanwege ons lidmaatschap bij de KBO ZH, € 15,50 afdragen aan de KBO ZH.

Voorheen was de afdracht aan de KBO ZH € 8,25. Voor nieuw beleid komt er € 7,25 bij. Dit nieuwe beleid bestaat onder andere uit:

Kosten magazine incl. personeel, kosten website, uitbreiding personeel, personeel niet in loondienst, transitiekosten en een post onvoorzien.

Dus een aantal onduidelijke kosten waarvoor dan  € 7,25 per lid wordt gevraagd.

Samenvattend:

Op dit moment spelen meerdere zaken die het bestuur unaniem hebben doen besluiten om aan u voor te stellen uit de organisatie KBO Zuid-Holland te stappen.

 • De afdracht in verhouding tot de diensten en service die wij veelal niet gebruiken.
 • Het gebrek aan doortastendheid bij diverse belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld “belangenbehartiging”, waar weinig of niets van terecht is gekomen.
 • De voorgestelde verplichte substantiële verhoging van de contributie voor wat betreft de afdracht aan de KBO-ZH..
 • Uitstappen betekent ook dat uw jaarlijkse contributie aan onze seniorenvereniging drastisch kan worden verlaagd.

Een besluit over AANBLIJVEN of UITSTAPPEN moet worden genomen tijdens een Algemene Leden Vergadering, waar de aanwezige leden hun stem uitbrengen en daarmee beslissen. Die uitslag is bindend.

Hierbij nodigen wij u uit om tijdens de buitengewone ALV uw stem uit te brengen op de voorgestelde keuze om per 1 januari 2024 uit te treden uit de organisatie KBO Zuid-Holland.

Aanvang: VRIJDAG 27 OKTOBER, 10 UUR

Plaats:     grote zaal Puyckendam